საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

ტერიტორიაზე დაშვების ახალი დებულება

შპს  "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების" მიერ დამტკიცდა აეროპორტების კონტროლირებადი და შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში დაშვების შესახებ ახალი დებულება

დებულება აეროპორტების კონტროლირებად ტერიტორიაზე დაშვების შესახებ

დანართი N1- დაშვების წერილი (საბეჭდი ფორმა)

დანართი N1- დაშვების წერილი (ხელით შესავსები ფორმა)

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - ბათუმი

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - თბილისი

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - მესტია

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - ქუთაისი

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი -ამბროლაური

დანართი N1.2. - პიროვნებების სია მოკლევადიანი ან ერთჯერადი საშვისთვის

დანართი N1.3. - ავტომანქანის მუდმივი ან მოკლევადიანი საშვის განაცხადი

დანართი N1.4. - ავტოტრანსპორტის სია ერთჯერადი საშვისათვის

დანართი N2 - საშვის სახეები და მომსახურების ფასები, ჯარიმები

დანართი N3 - საშვის ანდა საფასურის გარეშე დაშვება

დანართი N4.1 - საშვის გასაცემად საჭირო დოკუმენტების ნუსხა - პიროვნების საშვი

დანართი N4.2 - საშვის გასაცემად საჭირო დოკუმენტების ნუსხა - ავტოსაშვი

დანართი N5 - ტერიტორიაზე შესვლის, გადაადგილების და შემოწმების წესები