საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

აეროპორტები

თბილისი

ბათუმი

ქუთაისი

მესტია

ამბროლაური

ბოლო სიახლეები

ტერიტორიაზე დაშვების ახალი დებულება

სამშაბათი, 22 მაისი 2018 16:25

შპს  "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების" მიერ დამტკიცდა აეროპორტების კონტროლირებადი და შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში დაშვების შესახებ ახალი დებულება

დებულება აეროპორტების კონტროლირებად ტერიტორიაზე დაშვების შესახებ

დანართი N1- დაშვების წერილი (საბეჭდი ფორმა)

დანართი N1- დაშვების წერილი (ხელით შესავსები ფორმა)

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - ბათუმი

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - თბილისი

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - მესტია

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - ქუთაისი

დანართი N1.1. - პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი -ამბროლაური

დანართი N1.2. - პიროვნებების სია მოკლევადიანი ან ერთჯერადი საშვისთვის

დანართი N1.3. - ავტომანქანის მუდმივი ან მოკლევადიანი საშვის განაცხადი - ბათუმი

დანართი N1.3. - ავტომანქანის მუდმივი ან მოკლევადიანი საშვის განაცხადი - თბილისი

დანართი N1.3. - ავტომანქანის მუდმივი ან მოკლევადიანი საშვის განაცხადი - ქუთაისი

დანართი N1.4. - ავტოტრანსპორტის სია ერთჯერადი საშვისათვის

დანართი N2 - საშვის სახეები და მომსახურების ფასები, ჯარიმები

დანართი N3 - საშვის ანდა საფასურის გარეშე დაშვება

დანართი N4.1 - საშვის გასაცემად საჭირო დოკუმენტების ნუსხა - პიროვნების საშვი

დანართი N4.2 - საშვის გასაცემად საჭირო დოკუმენტების ნუსხა - ავტოსაშვი

დანართი N5 - ტერიტორიაზე შესვლის, გადაადგილების და შემოწმების წესები

მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე

სამშაბათი, 08 მაისი 2018 11:08

მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე!

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს ,,საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ ინტერესთა გამოხატვის საშუალებით იწვევს ყველა იმ პირს, რომელიც დაინტერესებულია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრებს სატრანსპორტო საშუალებებით მოემსახუროს.

იხილეთ დოკუმენტი

დასმული კითხვები და პასუხები

მ ო წ ვ ე ვ ა ი ნ ტ ე რ ე ს თ ა გ ა მ ო ხ ა ტ ვ ა ზ ე

ორშაბათი, 04 JULY 2016 19:32

ზუგდიდის აეროპორტის მშენებლობა-რეაბილიტაციისა და ოპერირების თაობაზე (განახლებული პირობებით)

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შპს “საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება” დაინტერესებულია ქალაქ ზუგდიდში (ს. ინგირი), მის კუთვნილ უძრავ ქონებაზე განხორციელდეს აეროპორტის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მისი შემდგომი ოპერირება.

აღნიშნული მიზნით, 2016 წლის 30 მაისს გამოცხადებულ იქნა მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე. ყველა პირობის შეთანხმების შემთხვევაში, გამოვხატეთ მზადყოფნა იჯარისა და აღნაგობის უფლებით გადავცეთ დაინტერესებულ კომპანიას შესაბამისი უძრავი ქონება და გავუფორმოთ აეროპორტის ოპერირების ხელშეკრულება.

შპს “საქართველოს აერპორტების გაერთიანება” ხელახლა იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას, გამოხატონ ინტერესი ქალაქ ზუგდიდში, გადასაცემ უძრავ ქონებაზე ადგილობრივი აეროპორტის მშენებლობა-რეაბილიტაციასა და შემდგომ ოპერირებაზე, წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის განახლებული პირობების შესაბამისად.

წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა არაუგვიანეს 2016 წლის 11 ივლისის 18:00 საათისა ადგილობრივი დროით.

წინადადებები წარმოდგენილ უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, აეროპორტი, (აეროპორტის დასახლება); აღნიშნული მისამართის ნაცვლად, შესაძლებელია წინადადებების წარმოდგენა განხორციელდეს შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: business@airports.ge

დოკუმენტს ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაზე იხილავთ მოცემულ ბმულზე.