საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

Business_downlaod
დებულება აეროპორტების შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში დაშვების შესახებ
Business_downlaod
დანართი N1 - წერილის ფორმა - პიროვნების (მუდმივი, დროებითი და ერჯერადი) დაშვების შესახებ (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N2 - წერილის ფორმა - მექანიკური სატრანსპორტის საშუალების დაშვების შესახებ (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N3 - საშვის ანდა საფასურის გარეშე დაშვება
Business_downlaod
დანართი N3.1 პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - თბილისი (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N3.2 პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - ქუთაისი (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N3.3 პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - ბათუმი (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N3.5 პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - ამბროლაური (დაიბეჭდოს 1 ფურცელზ 2 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N3.4 პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - მესტია (დაიბეჭდოს 1 ფურცელზე 2 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N3.6 პიროვნების მუდმივი საშვის განაცხადი - თელავი (დაიბეჭდოს 1 ფურცელზე 2 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N4 - საშვის სახეები და მომსახურების ფასები, ჯარიმები
Business_downlaod
დანართი N4.1 პიროვნების დროებთი საშვის განაცხადი - თბილისი (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N4.2 პიროვნების დროებთი საშვის განაცხადი -ქუთაისი (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N4.3 პიროვნების დროებთი საშვის განაცხადი - ბათუმი (დაიბეჭდოს 2 ფურცელზე 4 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N4.4 პიროვნების დროებთი საშვის განაცხადი - მესტია (დაიბეჭდოს 1 ფურცელზე 2 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N4.5 პიროვნების დროებთი საშვის განაცხადი - ამბროლაური (დაიბეჭდოს 1 ფურცელზე 2 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N4.6 პიროვნების დროებთი საშვის განაცხადი - თელავი (დაიბეჭდოს 1 ფურცელზე 2 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N5 მექანიკური სატრანსპორტის საშუალების მუდმივი (30 დღე და 12 თვე) საშვის განაცხადი (დაიბეჭდოს 1 ფურცელზე 2 გვერდად)
Business_downlaod
დანართი N6 სამსახურეობრივი-საშტატო ცეცხლსასროლი იარაღით აეროპორტის შეზღუდული დაშვების დაცულ ზონებში დაშვების