საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება

UAG

Portfolio Img

საავიაციო უშიშროების გაცნობითი სასწავლო კურსი

200 ლარი
3 საათი
Portfolio Img

შემოწმების ოპერატორების პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი

220 ლარი
46 საათი
Portfolio Img

შემოწმების ოპერატორების პერიოდული რესერტიფიცირების მომზადების სასწავლო კურსი

220 ლარი
46 საათი
Portfolio Img

შემოწმების ოპერატორების საფრთხის გამოსახულების პროეცირების მომზადების სასწავლო კურსი

100 ლარი
6 საათი
Portfolio Img

საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის სასწავლო პროგრამა მგზავრთა გადაყვანის პერსონალისთვის

700 ლარი
6 საათი
Portfolio Img

საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის სასწავლო პროგრამა, მგზავრთა და ეკიპაჟის ბარგის/ტვირთის შემოწმებაზე პასუხისმგებელი პერსონალისთვის

700 ლარი,
6 საათი
Portfolio Img

საჰაერო ტრანსპორტით სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის სასწავლო ფრენების კოორდინაციისა და მიწისზედა ოპერირების სამსახურის პერსონალისთვის

2090 ლარი
16 საათი
Portfolio Img

მძღოლთა მომზადების სასწავლო კურსი (I კატეგორია)

100 ლარი
4 საათი
Portfolio Img

მძღოლთა მომზადების სასწავლო კურსი (II კატეგორია)

360 ლარი
28 საათი
Portfolio Img

მძღოლთა მომზადების სასწავლო კურსი (III კატეგორია)

360 ლარი
30 საათი
Portfolio Img

სამოქალაქო ავიაციის ობიექტებისა და საშუალებების დაცვის ღონისძიებების განმახორციელებელი საავიაციო უშიშროების უზრუნველმყოფი პერსონალის პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი

165 ლარი,
40 საათი
Portfolio Img

სამოქალაქო ავიაციის ობიექტებისა და საშუალებების დაცვის ღონისძიებების განმახორციელებელი საავიაციო უშიშროების უზრუნველმყოფი პერსონალის პერიოდული მომზადების სასწავლო კურსი

110 ლარი
24 საათი
Portfolio Img

ტვირთის და ფოსტის შემოწმების ოპერატორების პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი

220 ლარი
46 საათი
Portfolio Img

ტვირთის და ფოსტის შემოწმების ოპერატორების პერიოდული მომზადების სასწავლო კურსი

220 ლარი
46 საათი